അമൽ ഫെർമിസ്

ഖത്തറിൽ ദോഹ അക്കാദമി ഇന്റർനാഷണൽ സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപിക