ഐ. ഷണ്മുഖ ദാസ്

ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ, എഴുത്തുകാരൻ. ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിലും ദൃശ്യകലാ പഠനങ്ങളിലും നേതൃപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. തൃശൂർ സി. അച്യുതമേനോൻ ഗവ. കോളേജിൽനിന്ന് അധ്യാപകനായി വിരമിച്ചു. മലകളിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നു, സഞ്ചാരിയുടെ വീട്, ഗൊദാർദ്: കോളയ്ക്കും മാർക്‌സിനും നടുവിൽ, ശരീരം നദി നക്ഷത്രം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.