കെ. അരവിന്ദാക്ഷൻ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. ഗാന്ധിയൻ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലാവിന്റെ വിരലുകൾ, ജീവപര്യന്തം, മറുപാതി (നോവലുകൾ), അലക്കുയന്ത്രം, എലിവേട്ടക്കൊരു പുസ്തകം, പുതിയ ഗോത്രത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി (കഥകൾ), ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതദർശനം, രാമൻ- ഗാന്ധി- അംബേദ്കർ, അധികാരത്തിന്റെ മതങ്ങൾ: കാവി, പച്ച, ചുവപ്പ് എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.