ശ്രീജിത്ത്​ രമണൻ

നാടക സംവിധായകൻ, നടൻ, ഗവേഷകൻ. ഹെഡ്​ ഓഫ്​ ദി ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ്​, സ്​കൂൾ ഓഫ്​ ഡ്രാമ ആൻറ്​ ഫൈനാർട്​സ്​, തൃശൂർ. Misty Mountains of Mahabharatha എന്ന നാടകം സംവിധാനം ചെയ്​തു.