സക്കറിയ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, സാംസ്‌കാരിക വിമർശകൻ, യാത്രികൻ. സലാം അമേരിക്ക, ഒരു നസ്രാണി യുവാവും ഗൗളി ശാസ്ത്രവും, കണ്ണാടി കാൺമോളവും, സക്കറിയയുടെ കഥകൾ, ഇഷ്ടികയും ആശാരിയും, ഭാസ്​ക്കരപ​ട്ടേലരും എന്റെ ജീവിതവും, ഒരു ആഫ്രിക്കൻ യാത്രാവിവരണം, ഉരുളിക്കുന്നത്തിന്റെ ലുത്തീനിയ, A Secret History of Compassionതുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.