പി.വി. സൂര്യഗായത്രി

കവി. ദുബായ് ആസ്ഥാനമായ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. രജസ്വല, മേരിഹെസ്കേൽ എന്ന പ്രേമത്തിന്റെ ഓർബിറ്റ് എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.