പ്രൊഫ. അഞ്ജന കരുമത്തിൽ

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ്‌ കോഴിക്കോടിൽ അദ്ധ്യാപിക