നൗഷാദ്​

മൾബറി, പാപ്പിയോൺ, ഒലീവ്​ എന്നീ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിൽ​ ശ്ര​ദ്ധേയനായ പ്രസാധകൻ. ഇപ്പോൾ മാതൃഭൂമി ബുക്സിന്റെ സീനിയർ പബ്ലിഷിങ്​മാനേജർ.