ബിന്ദു കൃഷ്​ണൻ

കവി, തൃശ്ശൂർ കേരള വർമ കോളേജിൽ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫസർ. സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ടെക്‌നോളജി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്‌പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടാൽ വാടരുത്, ദൈവത്തിന്റെ സൊന്തം എന്നിവയാണ്പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ.