ശ്രീജിത്ത്​ ശ്രീകുമാർ

കഥാകൃത്ത്​. ദക്ഷിണ റയിൽവെയിൽ മധുര ഡിവിഷനിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.