എം.ആർ. അനിൽകുമാർ

എഴുത്തുകാരൻ. പട്ടാമ്പി ഗവ. കോളേജിൽ മലയാളം അധ്യാപകൻ. ഏകാന്തതയുടെ മ്യൂസിയം (നോവൽ), ഇംഗ്ലീഷ്​ പൂച്ച (കവിത) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.