എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ

മുതിർന്ന പത്രാധിപർ, തിരക്കഥാകൃത്ത്, എഴുത്തുകാരൻ. കെ.ബാലകൃഷ്ണന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ 1957ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കൗമുദിയിൽ പത്രപ്രവവർത്തനം തുടങ്ങി. ദീർഘകാലം കലാകൗമുദി വാരികയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്നു, പിന്നീട് സമകാലിക മലയാളം വാരികയുടെ എഡിറ്ററായ അദ്ദേഹം 2012ൽ രാജിവെച്ചു. എന്റെ പ്രദക്ഷിണ വഴികൾ, റോസാദലങ്ങൾ, പുഴകളും കടലും തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ. ഷാജി എൻ. കരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത 'പിറവി', 'സ്വം' എന്നീ സിനിമകൾക്ക് കഥയും തിരക്കഥയുമെഴുതി.