ജയറാം ജനാർദ്ദനൻ

ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകൻ. മതം, മതേതരത്വം, മീഡിയ, ജാതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു.