ഡോ. മുഹമ്മദ് ബഷീർ കെ. കെ.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ കെ.കെ.ടി.എം​ ഗവ. കോളേജിലെ മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ. ഗവേഷണ ജേണലുകളിൽ പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015 മുതൽ മലയാളവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന്​ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മലയാളപ്പച്ച അർദ്ധവാർഷിക റിസർച്ച് ജേണൽ, KKTM Cognizance വാർഷിക റിസർച്ച് ജേണൽ എന്നിവയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ. അറബിമലയാളത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ലിപ്യന്തരണം നടത്തിയ നാലുനോവലുകളുടെ എഡിറ്റർ.