ഗീത നസീർ

സി.പി.ഐയുടെ വിദ്യാർഥി- യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ സജീവമായി. പരിസ്ഥിതി- സാംസ്‌കാരിക മേഖലകളിലും മാധ്യമരംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ചു. ജനയുഗം പത്രത്തിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി കോ ഓർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്ററായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമാണ്. ബാലറാം എന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന പുസ്തകമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.