ശ്രീകുമാർ കരിയാട്

കവി, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. മേഘപഠനങ്ങൾ, മാഞ്ഞുപോയില്ല വൃത്തങ്ങൾ, പഴയ നിയമത്തിൽ പുഴകളൊഴുകുന്നു, നിലാവും പിച്ചക്കാരനും എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.