ബിപിൻ ബാലകൃഷ്​ണൻ

കഥാകൃത്ത്​, ഛായാഗ്രാഹകൻ. നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ‘ത തവളയുടെ ത’ എന്ന സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രാഹകനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു.