ടി.വി. മധു

സാംസ്‌കാരിക വിമർശകൻ, ചിന്തകൻ. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഫിലോസഫി വിഭാഗം മേധാവിയും പ്രൊഫസറും. നവ മാർക്‌സിസം, പോസ്റ്റ് മാർക്‌സിസം, ഉത്തരാധുനികത, ആധുനികത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. നവ മാർക്‌സിസ്റ്റ് സാമൂഹികവിമർശനം, ഞാൻ എന്ന അഭാവം, മാർക്‌സിനൊപ്പം മാർക്‌സിനുശേഷം (നിസാർ അഹമ്മദിനൊപ്പം) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.