വിനോദ്​ ശങ്കരൻ

കവി, സാംസ്​കാരിക പ്രവർത്തകൻ. മഹാത്മ എന്ന കവിത സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.