ഡോ. ആർ.എസ്​. ശ്രീദേവി

ബംഗളൂരു ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ. മൈഗ്രഷൻ, ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ജന്റർ ആന്റ് പബ്ലിക് പോളിസി മേഖലകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു.