ശ്രീദേവി പി. അരവിന്ദ്

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാള സര്‍വകലാശാലയിലെ ചലച്ചിത്ര പഠന സ്‌കൂളിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസര്‍. ഋത്വിക് കുമാര്‍ ഘട്ടക്, താരതമ്യസാഹിത്യം ചില കാഴ്ചപ്പാടുകള്‍ എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.