എമിൽ മാധവി

നടൻ, സംവിധായകൻ, തിയേറ്റർ പ്രാക്ടീഷണർ അഭിനയ പരിശീലകൻ, എഴുത്തുകാരൻ. Actors body and performance making, performance studies, applied theatre, intimate thetre performance making എന്നീ മേഖലയിൽ റിസർച്ച് oriented ആയ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു. തിയേറ്റർ കമ്പനി പെർഫോമിംഗ് കമ്യൂണിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനും creative director- മാണ്. അപ്പക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആകാശയാത്ര, വൈറ്റ് പേപ്പർ, കുമരു -ഒരു കള്ളന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.