വി.ടി. ജയദേവൻ

കവി, നോവലിസ്​റ്റ്​, വിവർത്തകൻ. പഴക്കം, വനാന്തരം, ഹരിത രാമായണം, അവളുടെ ആൾ, എറേച്ചി (നോവൽ) തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.