സോണിയ റഫീക്ക്

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്​, വിവർത്തക. ഇസ്​തിരി, പെൺകുരിശ്, ഭഗത് ഭാസിൽ (കഥാ സമാഹാരങ്ങൾ), ഹെർബേറിയം (നോവൽ) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ. വെർജീനിയ വുൾഫിന്റെ ആത്മകഥാപാരമായ കുറിപ്പുകൾ സമാഹരിച്ച് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ അപൂർണ വിഷാദങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകവും​ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. യു.എ .ഇ യിൽ താമസിക്കുന്നു.