ബിബിൻ ആൻറണി

കവി. ഉത്തർപ്രദേശ് അലിഗഢ് മുസ്​ലിം സർവകലാശാലയിലെ ആധുനിക ഭാരതീയ ഭാഷാ വിഭാഗത്തിൽ ഗവേഷകൻ.