ഡോ. അരവിന്ദ് രഘുനാഥൻ

ഇംഗ്ളണ്ടിലെ ലഫ്ബ്റാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സ്പോർട്ട്-ൽ അസിസ്റ്റൻറ് ​പ്രൊഫസർ. സ്പോർട്സ്, ഉപഭോക്‌തൃ സംസ്കാരം, യാത്രകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നു.