ഡോ. അമൽ സി. രാജൻ

കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽനിന്ന്​ മാനുസ്​ക്രിപ്​റ്റോളജിയിൽ എം.ഫിൽ ബിരുദവും, സംസ്കൃതത്തിൽ പി.എച്ച്‌.ഡി.യും നേടി. സംസ്കൃത സർവകലാശാലയുടെ പയ്യന്നൂർ കാമ്പസിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകൻ. നവോത്ഥാനം, തത്വചിന്ത, മാനുസ്​ക്രിപ്​റ്റ്​ പഠനങ്ങൾ എന്നിവ പഠനമേഖലകൾ.