കെ.ടി. നൗഷാദ്

Society

നിയമം കൊണ്ടു മാത്രം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാനാവില്ല: സുനിൽ പി. ഇളയിടം

സുനിൽ പി. ഇളയിടം, കെ.ടി. നൗഷാദ്

Oct 23, 2022

Health

കീമോ വാർഡുകൾ മാത്രം പോരാ, പരിശീലനം കിട്ടിയവരും വേണം

കെ.ടി. നൗഷാദ്, ഡോ. വി.പി. ഗംഗാധരൻ

Oct 08, 2022

Society

സാമ്പത്തികം എന്ന ലേബലൊട്ടിച്ച മുന്നാക്ക പ്രാതിനിധ്യ സംവരണം

കെ.ടി. നൗഷാദ്

Oct 30, 2020

Movies

സലഫിസം ബാധിച്ച സംഘടനകളാണ് സിനിമയെ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഹറാമാക്കിയത്

കെ.ടി. നൗഷാദ്

Oct 27, 2020

Travel

ട്രോട്‌സ്‌കിയുടെ രാജ്യം, ദ്വീപ്, കടൽ

കെ.ടി. നൗഷാദ്

Sep 03, 2020

World

സ്മാരകം പള്ളിയാക്കുമ്പോൾ തുർക്കി, ഇന്ത്യ ഭായി ഭായി

കെ.ടി. നൗഷാദ്

Jul 13, 2020

India

പ്രവാസികൾക്കായുള്ള ICW ഫണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെലവാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?

കെ.ടി. നൗഷാദ്

May 10, 2020