ആന്ദ്രേ കുർക്കോവ്

വിദേശ ഭാഷകളിൽ ഏറ്റവും വായിക്കപ്പെടുന്ന ഉക്രേനിയൻ എഴുത്തുകാരൻ. നോവലിസ്റ്റ്. റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ. Death and the Penguin, A Matter of Death and Life, The Good Angel of Death, The Milkman in the Night, The Bickford Fuse, Grey Bees തുടങ്ങി 19 നോവലുകൾ. 20 ഡോക്യുമെന്ററികളും ടി.വി മൂവി സ്‌ക്രിപ്റ്റുകളും എഴുതി.