എം.കെ. രാഘവൻ

കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാംഗം, കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി