വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ

സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം, മുൻ കൃഷിമന്ത്രി.