ഇ. മീര

ചിത്രകാരി, കവി, വിവർത്തക. ഇലവീട്​, പ്രതിരോധ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യൻ കവിതയിൽ (വിവർത്തനം), ഒരു അടിമപ്പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ (വിവർത്തനം), ചില്ലരുവിയിലെ വെള്ളിമീൻ തുള്ളാട്ടങ്ങൾ എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.