ഡോ. രതീഷ് പാണമ്പറ്റ

ഭൂമിശാസ്​ത്ര ഗവേഷകൻ. Spatial Justice, Environmental Justice, Environmental History, Political Ecology എന്നീ മേഖലകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ ജി.എച്ച്​.എസ്​.എസിൽ അധ്യാപകൻ.