സുദേഷ് എം. രഘു

എഴുത്തുകാരൻ. പി.എസ്.സി. നിയമനങ്ങളിലെ മെറിറ്റ് അട്ടിമറി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ്. ബ്രാഹ്‌മണ മാർക്‌സിസം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വിവർത്തകൻ