അമലു

കവി, ചിത്രകാരി. ഉട്ടോപ്യൻ രേഖകൾ (കവിതാ സമാഹാരം) എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Reading the Tales: A Study on Mannan Folk Myths (പഠനം), കവിതയുടെ പ്രതിശരീരം, Digimodernism: Configuring Literature and Society എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു.