സ്ലാവോയ് സിസെക്

മാർക്​സിസ്​റ്റ്​ ചിന്തകൻ, സാംസ്​കാരിക വിമർശകൻ. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തത്ത്വചിന്താപരമായി വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുന്ന സിസെക്കിന്റെ PANDEMIC!: Covid-19 Shakes the World എന്ന പുസ്​തകം, കോവിഡുമായി ബന്ധ​പ്പെട്ട ഏറ്റവും മൗലികമായ ചിന്തകളുടെ സമാഹാരമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തത്വചിന്ത, സൈക്കോ അനാലിസിസ്​, പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി, കലാ വിമർശനം, ഹെഗലിയനിസം, തിയോളജി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനശേഷിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു. Welcome to the Desert of the Real, Less Than Nothing: Hegel And The Shadow Of Dialectical Materialism, Living in the End Times, Contingency, Hegemony, Universality, Sex and the Failed Absolute തുടങ്ങിയവ പ്രമുഖ പുസ്​തകങ്ങൾ.