എ.ജെ. ജോജി

ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, നിരവധി സിനിമകളിൽ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു.