എബിൻ എം.ദേവസ്യ

കവി. എം.ജി. യൂണിവേഴ്​സിറ്റി സ്​കൂൾ ഓഫ്​ ലെറ്റേഴ്​സിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥി. യുവരാജ്​ സിങ്​: അതിജീവനത്തിന്റെ ആറു സിക്​സറുകൾ എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.