പ്രഭ പിള്ള

ഇക്കണോമിക് ആന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്‌ലിയിൽ കോപ്പി എഡിറ്ററായിരുന്നു. ഓർമകൾ മഹാനഗരത്തിൽ, വേർപാടിന്റെ പുസ്തകം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.