ഔസാഫ്​ അഹ്​സൻ

അദർ ബുക്​സ്​ മാനേജിങ്​ എഡിറ്റർ. ഓറൽ മെഡിസിൻ ആൻറ്​ റേഡിയോളജി പ്രൊഫസർ.