നൗഫൽ എൻ.

കേരള സർവകലാശാല പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം ഗവേഷകൻ. കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗം. ഇനി പറയുമോ ജീവിതത്തിൽ അൽപവും ജീവിതം ബാക്കിയില്ലെന്ന് എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.