എം.പി. പ്രതീഷ്

കവി, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. മീൻ പാത, മണ്ണും വെള്ളവും, സങ്കടപ്പുസ്തകം തുടങ്ങി ആറു കാവ്യസമാഹാരങ്ങൾ. Migrations, Soil alphabets എന്നിവ ദ്യശ്യ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ.