എൻ.എം. പിയേഴ്​സൺ

ഇടതുപക്ഷ രാഷ്​​ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്​ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളും എഴുത്തും നടത്തുന്നു. റെഡ്​ സല്യൂട്ട്​, പരിസ്​ഥിതി പ്രത്യയശാസ്​ത്രവും മാർക്​സിയൻ പ്രതിസന്ധിയും, ശിരസ്സറ്റ രക്തസാക്ഷി എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.