ഡോ. യാസ്സർ അറഫാത്ത് പി. കെ.

ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകനും ചരിത്ര ഗവേഷകനുമാണ്. കേംബ്രിഡ്ജ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് ഫെല്ലോയായിരുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ളീഷിലും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും എഴുതാറുണ്ട്

Agriculture

നാല് വറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളിൽനിന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ സമരം ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്...

അമൻ ദീപ് സന്ധു, ഡോ. യാസ്സർ അറഫാത്ത് പി. കെ.

Oct 20, 2022

India

പൗരാവകാശ സമരങ്ങൾ ​​​​​​​ബഹു അവകാശ സമരങ്ങളായി മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ...

ഡോ. യാസ്സർ അറഫാത്ത് പി. കെ., കെ. കണ്ണൻ

Nov 21, 2021

Agriculture

ഏഴ് വർഷത്തെ ഹിന്ദുത്വ ആഖ്യാനങ്ങൾ മുഴുവൻ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തുടക്കം

ഷാജു വി. ജോസഫ്​, ഡോ. യാസ്സർ അറഫാത്ത് പി. കെ.

Nov 19, 2021

World

മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ വെള്ളപൂശലുകൾ: വെറുപ്പിന്റെ കാലത്തെ താലിബാൻ പ്രണയം!!!

ഡോ. യാസ്സർ അറഫാത്ത് പി. കെ.

Aug 16, 2021

Kerala

കേരള ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഒരു ‘ഹൈദഗർ മൊമെൻറ്​’

ഡോ. യാസ്സർ അറഫാത്ത് പി. കെ.

Feb 26, 2021

Agriculture

നാല് വറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളിൽനിന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ സമരം ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്...

അമൻ ദീപ് സന്ധു, ഡോ. യാസ്സർ അറഫാത്ത് പി. കെ.

Dec 06, 2020