സിജിത്​ വി.

കഥാകൃത്ത്​. അമേരിക്കയിൽ മയാമിക്കടുത്ത്​ വെസ്​​റ്റേൺ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നു. K എന്ന മിനി ഫിലിം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്​തു.