ഷീബ ദിൽഷാദ്​

കവി. അവസാനത്തെ ആകാശവും പക്ഷികളും എന്ന കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.