മനോജ് തച്ചാനി

കഥാകൃത്ത്,തിയറ്റര്‍ ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്, തിരക്കഥാകൃത്ത്