പിണറായി വിജയൻ

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി. സി.പി.ഐ.എം. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം.

Kerala

തീവ്രമായ സമരോത്സുക ജീവിതം

പിണറായി വിജയൻ

Oct 20, 2023

Media

എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ഫാഷിസ്റ്റ് രീതിയാണ്

പിണറായി വിജയൻ

Oct 04, 2023

Obituary

രോഗാതുരനായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മാർഥത പുതുതലമുറയ്​ക്ക്​ മാതൃക

പിണറായി വിജയൻ

Jul 18, 2023

Kerala

പിൻവാതിൽ ഭരണം നടത്താമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ട, ഗവർണറോട് മുഖ്യമന്ത്രി

പിണറായി വിജയൻ

Oct 24, 2022

Kerala

കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക് പൊലീസിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല

പിണറായി വിജയൻ

Oct 23, 2022

Kerala

കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്​നങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി

പിണറായി വിജയൻ, മനില സി. മോഹൻ

Oct 20, 2022

Kerala

ഒരേ വഴിയിലൂടെ ഒരുമിച്ചു നടന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ

പിണറായി വിജയൻ

Oct 01, 2022

Kerala

കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്​നങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി

പിണറായി വിജയൻ, മനില സി. മോഹൻ

Jun 20, 2021

Kerala

പിണറായി വിജയൻ കെ.ടി. ജലീലിനെക്കുറിച്ച്​ എഴുതുന്നു

പിണറായി വിജയൻ

Aug 23, 2020