ഡോ.​ പ്രതിഭ ഗണേശൻ

ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി. സാനിറ്റേഷൻ/സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മൻറ്​ മേഖലകളിൽ സ്പെഷലൈസ് ചെയ്യുന്നു.