ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

കവി. ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ മലയാളം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി. മണ്ണൊരുക്കം (കവിതാ സമാഹാരം), പ്രതിഭാഷ ബ്ലോഗ് കവിതകൾ (എഡിറ്റർ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.