ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

കവി. ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ മലയാളം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി. മണ്ണൊരുക്കം (കവിതാ സമാഹാരം), പ്രതിഭാഷ ബ്ലോഗ് കവിതകൾ (എഡിറ്റർ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Education

ക്ലാസ്മുറിയിലെ കന്യകമാരുടെ കണക്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപകനെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് വേണ്ടത്

ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

Sep 04, 2022

Education

‘ഞങ്ങൾ വലിയ മാനസിക സമ്മർദത്തിലാണ്​’; സംസ്​കൃത സർവകലാശാലാ വിദ്യാർഥികൾ എഴുതുന്നു

ഐശ്വര്യ കെ., കൃഷ്ണജ എം., ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

Apr 07, 2022

Poetry

മിശറ്

ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

Mar 11, 2022

Poetry

പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്

ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

Nov 12, 2021

Gender

നിതിനയുടെ സുഹൃത്ത് എഴുതുന്നു, പരദൂഷണവും മോറൽ പോലീസിങ്ങും അല്ല മാധ്യമ ധർമ്മം

ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

Oct 02, 2021

Movies

‘നായാട്ട്​’ എന്തുകൊണ്ട്​ ഒരു ദളിത്​ വിരുദ്ധ സിനിമയല്ല

ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

May 28, 2021

Human Rights

കുടിവെള്ളത്തിനായി ‘കലം കമിഴ്ത്തി' തോപ്പിൽ കോളനി

ജസ്​റ്റിൻ പി.ജയിംസ്​

May 26, 2021